Regulamin serwisu Paczka Dobra Sursum Corda

I. Postanowienia ogólne 

 1. Paczkadobra.sc.org.pl to serwis umożliwiający przekazywanie darowizn na rzecz podopiecznych Programu „Chcepomagac.org” (prowadzonego przez Stowarzyszenie Sursum Corda), poprzez sfinansowanie wielkanocnych paczek. Darowiznami są objęte rodziny podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda.  
 2. Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączy (kod pocztowy 33-300) przy ulicy Lwowskiej 11 - NIP 737-18-71-649 | KRS 00000 20 382. 
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu Paczkadobra.sc.org.pl, w tym prawa i obowiązki użytkowników (organizacji), odpowiedzialność właściciela serwisu oraz zasady korzystania z narzędzi płatnościowych, służących wspieraniu podopiecznych Programu „Chcepomagac.org”. 
 4. Korzystanie z serwisu jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji. 
 5. Właściciel serwisu oświadcza, że beneficjenci (podopieczni Programu „Chcepomagac.org”) wyrażają zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów przekazanych do Stowarzyszenia Sursum Corda, które są niezbędne do realizowania celów serwisu Paczkadobra.sc.org.pl.

II. Definicje

 1. REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, jako zbiór warunków i zasad określających korzystanie z serwisu Paczkadobra.sc.org.pl.
 2. SERWIS – oznacza serwis internetowy działający pod adresem Paczkadobra.sc.org.pl.
 3. STOWARZYSZENIA – właściciel serwisu Paczkadobra.sc.org.pl.
 4. BENEFICJENT – to osoba fizyczna, na rzecz której przyjmowane są wpłaty lub produkty będące częścią lub stanowiące całość wielkanocnej paczki.
 5. BRAMKA PŁATNOŚCIOWA – oznacza narzędzie umożliwiające dokonywanie szybkich płatności za pośrednictwem wybranego przez właściciela serwisu operatora płatności internetowych. Operatorem bramki umożliwiającej płatności w serwisie Paczkadobra.sc.org.pl jest Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
 6. WPŁATA – oznacza przekazanie wpłaty finansowej, która umożliwia realizację paczki wielkanocnej dla rodzin podopiecznych „Chcepomagac.org”.
 7. WPŁACAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna przekazująca w sposób dobrowolny wpłatę, której celem jest sfinansowanie paczki wielkanocnej dla rodzin podopiecznych „Chcepomagac.org”.

III. Zakres i rodzaj usług

 1. STOWARZYSZENIE, czyli właściciel serwisu, umożliwia jego użytkownikom przekazywania pomocy na rzecz rodzin podopiecznych Programu „Chcepomagac.org”. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, a realizowane wpłaty są całkowicie dobrowolne.
 2. STOWARZYSZENIE w imieniu wpłacających dokonuje zakupu wyszczególnionych na stronie rodziny podopiecznego produktów i  przekazuje zakupione paczki Beneficjentom.
 3. STOWARZYSZENIE nie pobiera w ramach świadczonych drogą elektroniczną usług żadnych prowizji i opłat, całkowita kwota wpłaty jest przekazywana na cel realizowany przez serwis Paczkadobra.sc.org.pl.

IV. Darowizny w serwisie

 1. Paczkadobra.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą przekazywanie dobrowolnych wpłat, których celem jest zakup paczek wielkanocnych dla Beneficjentów, zgodny z celem i Regulaminem serwisu.
 2. Poprzez realizowane wpłaty STOWARZYSZENIE świadczy na rzecz użytkowników bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną.

V. Wpłacający

 1. Serwis Paczkadobra.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą Wpłacającym przekazywanie dobrowolnych wpłat, które w całości są wykorzystane przez Stowarzyszenie na zakup paczek wielkanocnych dla Beneficjentów.
 2. Użytkowanie serwisu przez Wpłacających nie wymaga zakładania konta, a także nie oznacza żadnych dodatkowych wpłat wynikających lub związanych z samym użytkowaniem serwisu. Jednocześnie dla realizacji głównego celu serwisu, Użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie narzędzi, w tym także tych finansowych.

VI. Płatności / metody płatności 

 1. Wpłaty odbywają się za pośrednictwem opcji Wpłacam darowiznę  poprzez bramkę płatnościową Autopay S.A.
 2. Operatorem płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 5851351185.
 3. Dostepne formy płatności:
  a. przelewy online,
  b. BLIK.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu Paczkadobra.sc.org.pl podlegają reklamacji, które można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej STOWARZYSZENIA: biuro@sc.org.pl.
 2. Reklamacja przysługuje WPŁACAJĄCEMU.
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź STOWARZYSZENIA w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez WPŁACAJĄCEGO.

VIII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie elementy, w tym elementy graficzne serwisu Paczkadobra.sc.org.pl są objęte autorskimi prawami majątkowymi. Dlatego jakiekolwiek zmiany, kopiowanie w tym rozpowszechnianie treści, grafik i zdjęć będących częścią serwisu, bez zgody Stowarzyszenia Sursum Corda, jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
×

Koszyk